Vad är meningen med att studera design i dag? Och hur kan vi förklara vad det innebär att studera design, utan att falla in i vanliga formuleringar som ”att utforma saker och rum”?

Det yttersta syftet med att studera design är att hitta ett tillvägagångssätt, få förmågan att möta världens komplexitet och att föreställa sig och utforma en framtid – en bättre framtid.

Genom projektbaserade studier ger designutbildningarna, både med sin kandidat- och mastersutbildning, studenterna färdigheter och teoretiska såväl som praktiska verktyg för att närma sig komplexa idéer på ett tvärvetenskapligt sätt, och för att anpassa sig till förändringar och skapa scenarier. Numera är det korrekt att tala om ”social design” som humanistisk design som sätter människan i centrum, i ett ömsesidigt utbyte med samhället.

Tack vare den ständiga dialogen med lärare och yrkesverksamma inom branschen har studenterna möjlighet att bygga upp sin personliga väg, att hitta sin personliga stil och att lära sig hantera komplexa processer, vilket är lika viktigt som de uppnådda resultaten.

Om jag skulle undervisa, skulle jag berätta för mina elever vilka fascinerande saker som finns på Akropolis i Aten – men först senare skulle de förstå dess storhet

/ Le Corbusier

Kontakta oss för vägledning

Studera design, produktdesign, inredningsdesign och social design

Design

Kandidatutbildning, 3 år, Milano. Språk: engelska.

Kandidatutbildningen går efter ”learning by doing” och blandar teoretiska studier med erfarenhetsbaserade workshops. Efter att ha gått igenom grunderna och teknikerna kommer studenterna ha lärt sig att förstå den mängd av olika former av design som finns, samt hur de kan använda det i sina projekt. Programmet syftar till att stimulera känslighet och passion för designobjekt, som återspeglar och formar det mänskliga livet. Utforskar ytor och plats och hur de fungerar med olika objekt och funktioner.

Under kandidatutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • förvärva kulturell, vetenskaplig och teknisk kompetens för att utveckla ett tillvägagångssätt för problemställning och problemlösning
 • utveckla förmågan att förstå specifika användningssammanhang, översätta de analytiska elementen till typologiska och formella lösningar och fastställa aspekter av marknadsföring och distribution
 • lära sig att använda verktyg och tekniker för att representera utrymmen och produkter
Karriärmöjligheter: Formgivare, inredningsdesigner, möbeldesigner, eventdesigner, Service designer.

Studera 1 år på NABA – Certifikat i Design

NABA:s 1:års program riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABA:s campus i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen i design och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA.

Vill du veta mer om att studera 1 år på NABA?

 


Design 2

Inredningsdesign

Master, 2 år, Milano. Språk: engelska.

I mastersutbildningen utforskas grundligt teman och metoder relaterade till interiörer som spelar en allt viktigare roll i nutiden. För att utveckla professionella profiler som kan uttrycka sig på den globala arbetsmarknaden ger programmet studenterna möjlighet att hantera ett antal projekt- och verksamhetserfarenheter genom ett tvärvetenskapligt, innovativt och mångkulturellt tillvägagångssätt som leds av internationella yrkesverksamma.

Under mastersutbildningen får studenterna möjlighet att:

 • Utforska gränserna och begränsningarna i inredningsvärlden och förvärva och utvidga sina kritiska och kreativa färdigheter
 • Utveckla ett gediget design- och professionellt tänkande för att definiera ett medvetet och moget metodologiskt tillvägagångssätt
 • Utforma hur människor ska leva, arbeta och kommunicera genom inredningsutrymmen

Design 3

Produkt- och servicedesign

Master, 2 år, Milano. Språk: engelska.

Den moderna världens övergång från ett ”varusamhälle” till ett ”tjänstesamhälle” och den nödvändiga forskningen om ett hållbart förhållande till naturen och miljön ger dagens formgivare en chans att utforska formgivningens etik och designområdets bredd mer ingående. I ständig interaktion med föreläsare och yrkesverksamma blir studenterna fullskaliga formgivare som kan hantera alla utvecklingsfaser av ett projekt, från utformning till produktion.

Under magistersutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • lära sig ett integrerat förhållningssätt till formgivning, som är öppet för att utforska värderingar och behov hos en ny, global mänsklighet, liksom dess hållbara förhållande till miljön
 • förutse den möjliga utvecklingen av objektets roll som fysisk terminal för virtuella relations- och interaktionssystem
 • utveckla projekt genom erfarenhetsbaserade, fysiska relationer till objekten och experimentera med system för snabb prototypframställning och digital tillverkning

Design 4

Social design

Master, 2 år, Milano. Språk: engelska.

Masterprogrammet gör det möjligt för studenterna att förstå de nya sociala behoven i vår tid och utforska nya scenarier för den globala formgivaren. När designen syftar till att definiera strategier för social utveckling kan den värdesätta mänskliga och naturliga resurser, driva fram hållbar innovation, främja utvecklingen av lokalsamhällen och aktivera dynamiken i den sociala utvecklingen genom ett globalt ”samarbetsinriktat” tillvägagångssätt.

Under mastersutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • lära sig en designmetodik som kombineras med färdigheter för att verka i sociala, kulturella och politiska initiativ
 • utveckla projekt som syftar till att aktivera sociala gemenskaper och till att värdesätta miljömässiga, urbana och naturliga sammanhang genom verkliga fallstudier
 • förvärva förmågan att läsa av den sociala och kulturella dynamiken och förutse möjliga framtida utvecklingar för en hållbar samhällsutveckling

Design 5

New Urban Design

Master, 1 år, Milano. Språk: engelska.

Den här mastersutbildningen ger ett nytt perspektiv på stadsarkitekternas roll och ger studenterna möjlighet att öka sin erfarenhet av att förstå, tolka och utforma städer för att möta den nya komplexiteten i urbana sammanhang. De får sedan komplettera de nya erfarenheterna med praktiska åtgärder samt etablera relationer med lokala och internationella partners. Genom forskning av nya sätt att förstå hur städer är uppbyggda ger utbildningen det som krävs för att genomföra nya stadsbyggnadsprojekt, med särskild uppmärksamhet på servicedesign.

Under Academic Master kommer studenterna att få möjlighet att:

 • Att förstå staden i olika proportioner och dimensioner (den fysiska staden, den sociala staden, den politiska staden) för att utveckla stadsbyggnadsprojekt med särskild uppmärksamhet på omformning av service (fysiska, sociala och politiska)
 • Att hitta ett metodiskt tillvägagångssätt för att hantera utformning, upprustning och planering av stadsdelar, tillfälliga aktiviteter och evenemang i samhället, sammankopplingar mellan byggnader, transportsystem, sociala nätverk, miljön och vård av de lokala samhällena
 • Att kunna interagera med de viktigaste partnerna inom branschen: institutioner, föreningar, företag, arkitektföretag, sociologer, antropologer och medborgare
Jag vill veta mer